Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK

I PRAWO KORZYSTANIA

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności:

 1. zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wypożyczeń Książek;
 2. potwierdzeniu własnoręcznym, czytelnym podpisem zobowiązania czytelniczego wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu      (ze zdjęciem). Za czytelników niepełnoletnich zobowiązanie podpisują i ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie praw czytelniczych w postaci karty bibliotecznej.

W przypadku:

 1. zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej - Czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić  Bibliotekę,
 2. zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej - jej duplikat, za opłatą, wystawia placówka, w której wystawiono kartę pierwotną,
 3. zmiany danych osobowych - Czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym Bibliotekę,

Aktualna karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług całej sieci Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.

Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

II KAUCJE

Kaucje od czytelników pobierane są przy wypożyczaniu szczególnie cennych pozycji. Decyzję o pobraniu kaucji podejmuje bibliotekarz. Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
Kaucja jest zwracana Czytelnikowi po zwrocie wypożyczonej pozycji.
Po upływie 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

 

 

III WYPOŻYCZANIE

Wypożyczanie książek

 • Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 35 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczeń oraz wyznaczyć inny termin zwrotu szczególnie poszukiwanych pozycji .
 • Na wniosek Czytelnika, złożony osobiście lub telefonicznie, Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 • Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki oraz inne dokumenty aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Na wyraźne wskazanie Czytelnika może on być powiadomiony telefonicznie lub drogą e-mailową o możliwości odbioru danego dokumentu. W razie braku danej pozycji, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych filii Biblioteki znajduje się poszukiwany przez niego dokument.
 • Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 • Przy wypożyczeniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny, a czas wypożyczenia określa bibliotekarz.
 • Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 • Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać jedynie w lokalu biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie książki z księgozbioru podręcznego poza siedzibę biblioteki na okres nie przekraczający 1 tygodnia.
 • Wypożyczenie zbiorów specjalnych odbywa się na warunkach określonych w osobnym regulaminie.

Wypożyczanie czasopism

Czasopisma wypożyczane są nieodpłatnie na 3 tygodnie w ilości do 10 egz. jednorazowo.

IV POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan wypożyczanych elementów zbiorów przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 • Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, wpłacając odpowiednie odszkodowanie. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książek Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 • Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej pozycji inną książkę, przydatną dla biblioteki, o takich samych cechach wydawniczych.

V PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 • Za przetrzymanie każdego wypożyczonego woluminu ponad termin określony § 3 pkt 1 Regulaminu Biblioteka pobiera opłaty według obowiązującego cennika na dany rok.
 • Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa również jego koszt.
 • Jeżeli Czytelnik pomimo upomnienia wysyłanego przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

VI SKARGI I WNIOSKI

Skargi, wnioski i opinie czytelnik może wpisać do” Zeszytu skarg i wniosków”, który znajduje się u bibliotekarza.

VII PRZEPISY KOŃCOWE

 • Czytelnik mający nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki automatycznie jest czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, aż do momentu uregulowania tychże zobowiązań.
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki wypożyczalni. Decyzję w sprawie czasowego pozbawienia prawa do korzystania z wypożyczalni podejmuje Kierownik filii, natomiast w sprawie stałego pozbawienia tego prawa - Dyrektor Biblioteki.
 • Od decyzji Kierownika Filii czytelnikowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Dyrektora Biblioteki.
 • Wysokość opłat regulaminowych: opłata za duplikat karty bibliotecznej, kaucje, odszkodowania za książki i inne zbiory zagubione, zniszczone, uszkodzone, opłaty za nieterminowy zwrot książek, określa obowiązujący w danym roku cennik.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.