Regulaminy

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KWIDZYN Z SIEDZIBĄ W MAREZIE PRZY UL. DŁUGIEJ 5

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie przy ul. Długiej 5, 82-500 Kwidzyn (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Biblioteki.
3. Administratorem systemu monitoringu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie przy ul. Długiej 5, 82-500 Kwidzyn reprezentowana przez Dyrektora.

Czytaj więcej...

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK

I PRAWO KORZYSTANIA

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności:

  1. zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wypożyczeń Książek;
  2. potwierdzeniu własnoręcznym, czytelnym podpisem zobowiązania czytelniczego wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu      (ze zdjęciem). Za czytelników niepełnoletnich zobowiązanie podpisują i ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie praw czytelniczych w postaci karty bibliotecznej.

Czytaj więcej...

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MEDIATEKI

I  ZBIORY

Mediateka może gromadzić: płyty analogowe, płyty CD-ROM, płyty VCD-ROM, płyty DVD-ROM, płyty BD ROM, kasety magnetofonowe, „książkę mówioną”, wydawnictwa multimedialne, gry, kasety video i inne zbiory.

II  WYPOŻYCZANIE

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Mediateki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności:

Czytaj więcej...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

Z „Czytelni Internetowej” nieodpłatnie korzystać mogą wszyscy w godzinach pracy bibliotek.

Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

Komputery w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, tworzenie prezentacji, rozszerzanie wiedzy, gromadzenie informacji.

Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

Czytaj więcej...

CENNIK OPŁAT

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora BPG Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2016 r.

CENNIK OPŁAT

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY KWIDZYN

§ 1 WYPOŻYCZENIA

  1. KSIĄŻKI I ZBIORY MEDIOTEKI

Książki oraz zbiory medioteki wypożyczane są nieodpłatnie na okres 35 dni. Kara za przetrzymanie wynosi 5 gr za jedną pozycję za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu. Kara za wysłany monit wynosi 2 zł.

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5 zł

  1. CZASOPISMA

Kara za przetrzymanie wynosi 0,30 za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.

Wydawnictwa cyfrowe (CD, DVD) dołączone do periodyków wypożyczone są na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi 1,00 za jedną pozycję za rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.

Czytaj więcej...